nowe rekrutacja 2020

rekrutacja elektroniczna

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH
W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR IX
IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W OPOLU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. poz. 671 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
5. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych określony przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 19 maja 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu będzie prowadziło nabór absolwentów szkół podstawowych do klas sportowych w specjalności:
• PIŁKA NOŻNA (chłopców)
• PIŁKA RĘCZNA (chłopców) /PIŁKA SIATKOWA (dziewczyn).

2. W ramach prowadzenia klasy sportowej szkoła będzie współpracowała z Klubem Sportowym "Odra" Opole i MOSiR Opole, KPR Gwardia oraz Klubem UNI Opole.
3. W klasie sportowej planowane są:
• przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, biologia;
• drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski lub j. włoski;

II. ZASADY REKRUTACJI
1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
Kandydaci, którzy nie przystąpią do testów sprawności fizycznej nie będą brani pod uwagę na drugim etapie rekrutacji.
2. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3. Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę:
• pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (piłka nożna/piłka ręczna/piłka siatkowa).
• wyniki sprawdzianu ósmoklasisty,
• oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
• świadectwo z wyróżnieniem,
• inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
4. O liczbie punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej decydują oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych: jednych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz jednych zajęć wskazanych przez kandydata.

Oprócz ocen z języka polskiego i matematyki, w każdej klasie uwzględnia się jeszcze oceny z dwóch przedmiotów:
• klasa I D (sportowa – piłka ręczna chłopców / piłka siatkowa dziewczyn):
język angielski,
biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa;

• klasa I E (sportowa – piłka nożna chłopów):
język angielski,
biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa.

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
a) 100 punktów - to liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
b) 100 punktów - to liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku przeliczania na punkty egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;
b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty odbywa się według zasady, że z języka polskiego i z matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów, a z języka obcego 30 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych obowiązujących do danego oddziału wymienioych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ocenom przyznaje się następujące liczby punktów:
a) celujący - 18 punktów;
b) bardzo dobry - 17 punktów;
c) dobry - 14 punktów;
d) dostateczny - 8 punktów;
e) dopuszczający - 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Łącznie maksymalna ilość punktów za oceny może wynieść 72 punkty.

Punkty za szczególne osiągnięcia przyznawane są za:

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.;
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.;
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.;
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.;
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 7 pkt.;
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt.;
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.;
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.;
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły , na szczeblu:
• międzynarodowym - 4 pkt.;
• krajowym - 3 pkt.;
• wojewódzkim - 2 pkt.;
• powiatowym - 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi:
18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
Uwaga: Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała tylko te osiągnięcia ucznia, które będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:
1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;
2) z wyższą oceną zachowania.
Kryteria zaliczenia prób sprawności fizycznej:
Zestaw prób sprawności fizycznej o profilu piłki nożnej - zał. nr 2
Zestaw prób sprawności fizycznej o profilu piłki ręcznej - zał. nr 3
Zestaw prób sprawności fizycznej o profilu piłki siatkowej - zał. nr 4

III. DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ, które należy przedstawić przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej:

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, klasy sportowej (wygenerowany po założeniu konta na stronie: https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat);
2) Pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej - zał. nr 1
3) Orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, kwalifikujące do klasy sportowej o specjalności piłka nożna/ręczna/siatkowa wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub medycyny sportowej lub aktualna kartę zdrowia sportowca (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Kandydaci, którzy nie złożą w/w dokumentów, nie będą mogli wziąć udziału w próbach sprawności fizycznej.

IV. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS SPORTOWYCH

1.

Składanie wniosków o przyjęcie  do PLO nr IX  

(wnioski składa się tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 15 czerwca 2020 r.

do 22 czerwca 2020 r.

w godz. od 8:00 do 15:00

w sekretariacie szkoły

(proponujemy pomoc w logowaniu)

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych:

              piłka nożna

23 czerwca 2020 r.

godz. 15:00,

Centrum Sportu, ul. W. Rutkiewicz 10

(obok ul. Północnej)

* II termin  22.07.2020 r.

godz. 09:30,

Centrum Sportu, ul. W. Rutkiewicz 10

(obok ul. Północnej)

piłka ręczna

30 czerwca 2020 r.

godz. 15:00,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

* II termin 24.07.2020 r. godz. 09:30,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

piłka siatkowa

24 czerwca 2020 r.

godz. 15:00,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

* II termin 23.07.2020 r. godz. 09:30,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

 

* II termin tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w I terminie.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

01 lipca 2020 r.

* II termin 25 lipca 2020 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

·      oryginał lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

·      oryginał lub kserokopia zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu

(kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 31 lipca 2020 r.

do 04 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły

12 sierpnia 2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO IX

19 sierpnia 2020 r.

godz. 14:00

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1.

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20 sierpnia 2020 r.

2.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

3.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

4.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

5.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Wnioski i wszelkie dokumenty kandydaci do szkoły lub ich rodzice winni składać osobiście w sekretariacie szkoły - PLO IX Opole, ul. Oleska 68 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Po rozpoczęciu rekrutacji przejście do serwisu naboru będzie możliwe
po kliknięciu przycisku "REKRUTACJA" na naszej stronie głównej.


ZAŁĄCZNIKI:

Piłka ręczna:

- próba sprawności fizycznej - piłka ręczna >>>

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego doc pdf

Piłka nożna:

- próba sprawności fizycznej - piłka nozna >>>

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego doc pdf

Piłka siatkowa:

- próba sprawności fizycznej - piłka siatkowa >>>

- tabela wyników >>>

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego doc pdf

REGULAMIN REKRUTACJI DO
PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR IX W OPOLU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. poz. 671 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
5. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych określony przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 19 maja 2020 r.

W związku z prowadzoną elektroniczną rekrutacją kandydatów do liceum każdy kandydat powinien:
- zarejestrować się poprzez założenie konta na stronie https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat
- dokonać wyboru trzech szkół
- dokonać wyboru profili klas, do których chciałby uczęszczać (wg preferencji)
- wydrukować zgłoszenie (podanie) i podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w szkole pierwszego wyboru – pierwsza szkoła z listy preferencyjnej kandydata.

W roku szkolnym 2020/2021 w PLO nr IX planowane jest utworzenie następujących klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych:
- I A - Klasa humanistyczno - artystyczna
- I B - Klasa biologiczno - psychologiczna
- I C - Klasa matematyczno-informatyczna
- I D - Klasa sportowa - piłka ręczna_ch/piłka siatkowa_dz
- I E - Klasa sportowa - piłka nożna

Terminy rekrutacji:

1.

Składanie wniosków o przyjęcie  do PLO nr IX  

(wnioski składa się tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

w godz. od 8:00 do 15:00

w sekretariacie szkoły

(proponujemy pomoc w logowaniu)

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych:

              piłka nożna

23 czerwca 2020 r.

godz. 15:00,

Centrum Sportu, ul. W. Rutkiewicz 10

(obok ul. Północnej)

* II termin  22.07.2020 r.

godz. 09:30,

Centrum Sportu, ul. W. Rutkiewicz 10

(obok ul. Północnej)

piłka ręczna

30 czerwca 2020 r.

godz. 15:00,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

* II termin 24.07.2020 r. godz. 09:30,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

piłka siatkowa

24 czerwca 2020 r.

godz. 15:00,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

* II termin 23.07.2020 r. godz. 09:30,

PLO IX w Opolu, ul. Oleska 68

 

* II termin tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w I terminie.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

01 lipca 2020 r.

* II termin 25 lipca 2020 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

·      oryginał lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15:00

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

·      oryginał lub kserokopia zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu

(kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 31 lipca 2020 r.

do 04 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły

12 sierpnia 2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO IX

19 sierpnia 2020 r.

godz. 14:00

Tryb odwoławczy

1.

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20 sierpnia 2020 r.

2.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

3.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

4.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

5.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

O przyjęciu do wybranej klasy decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych: jednych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz jednych zajęć wskazanych przez kandydata.

Oprócz ocen z języka polskiego i matematyki, w każdej klasie uwzględnia się jeszcze oceny z dwóch przedmiotów:

klasa IA (humanistyczno-artystyczna):
- historia,
- wiedza o społeczeństwie lub język angielski lub język niemiecki;

klasa IB (biologiczno-psychologiczna):
- biologia,
- j. angielski lub chemia lub edukacja dla bezpieczeństwa;

klasa IC (matematyczno-informatyczna):
- informatyka,
- język angielski lub fizyka lub geografia;

klasa I D (sportowa – piłka ręczna_chł/piłka siatkowa_dz):
- język angielski,
- biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa;

klasa I E (sportowa – piłka nożna):
- język angielski,
- biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa.

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) 100 punktów - to liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
b) 100 punktów - to liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

1. W przypadku przeliczania na punkty egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;
b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
Przeliczanie na punkty odbywa się według zasady, iż z języka polskiego i z matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów, a z języka obcego 30 punktów.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych obowiązujących do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ocenom przyznaje się następujące liczby punktów:
a) celujący - 18 punktów;
b) bardzo dobry - 17 punktów;
c) dobry - 14 punktów;
d) dostateczny - 8 punktów;
e) dopuszczający - 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Łącznie maksymalna ilość punktów za oceny może wynieść 72 punkty.
Punkty za szczególne osiągnięcia przyznawane są za:
1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 7 pkt;
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt;
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 pkt;
- krajowym - 3 pkt;
- wojewódzkim - 2 pkt;
- powiatowym - 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi:
18 pkt.

3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Uwaga: Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała tylko te osiągnięcia ucznia, które będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Minimalny próg punktowy - 110 punktów do oddziałów A, B, C, do klas sportowych obowiązują odrębne regulaminy rekrutacji dostępne na stronie www.plo9.opole.pl.

Po rozpoczęciu rekrutacji przejście do serwisu naboru będzie możliwe po kliknięciu
przycisku "REKRUTACJA" na naszej stronie głównej.

 

abs psp   abs gim
ogolne  sportowe