szkola mini

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu to nowa szkoła ponadpodstawowa, która powołana została do życia Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30.03.2017r. Powstała na bazie doświadczeń i osiągnięć Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu, mieszczącego się przy ul. Oleskiej 68.
„Dziewiątka” rozpoczęła funkcjonowanie 1 września 2017 r. Licealiści pierwszego rocznika uczą się w dwóch klasach: humanistyczno - medialnej z elementami humanistyki w biznesie oraz klasie biologiczno - medycznej. W kolejnym roku funkcjonowania dołączyli do nich licealiści trzech klas pierwszych: humanistycznej, biologiczno-chemicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Obecnie w PLO IX uczy się kolejny rocznik licealistów: absolwenci gimnazjów w trzech klasach 3-letniego liceum: humanistycznej z edukacją artystyczną, biologiczno-chemicznej oraz sportowej piłki ręcznej i piłki nożnej i absolwenci szkół podstawowych w pięciu oddziałach 4-letniego liceum: humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-informatycznym, sportowym piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz sportowym piłki nożnej.
Atutem PLO IX jest przede wszystkim bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, mająca doświadczenie w pracy z młodzieżą licealną, wykorzystująca nowatorskie metody i formy pracy, pracująca w oparciu o programy autorskie. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację jedynej w mieście innowacji artystycznej opartej o współpracę z instytucjami kulturalnymi miasta Opola. Jesteśmy jedyną szkołą w województwie, która łącząc wysoką jakości edukacji z rozwijaniem pasji sportowej swoich uczniów utworzyła trzy klasy sportowe we współpracy z klubami sportowymi: UNI Opole, Gwardia Opole i Odra Opole. Szkolenie sportowe tych klas odbywa się w profesjonalnych ośrodkach sportowych i prowadzone jest przez doświadczonych trenerów trzech dyscyplin sportowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów osiągającym sukcesy sportowe  umożliwiamy im realizację obowiązku szkolnego w formie indywidulanego toku nauki lub nauczania poza szkołą.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, na którą składają się dobrze wyposażone, estetyczne pracownie przedmiotowe, nowa pracownia komputerowa, biblioteka dysponująca bogatymi zbiorami dostosowanymi do potrzeb młodzieży, dobra baza do rozwijania pasji sportowych. Do dyspozycji uczniów oddaliśmy szafki uczniowskie, kawiarenkę, stołówkę, stojaki na rowery, miejsca do wypoczynku podczas przerw.
Liceum aktywnie rozpoczęło współpracę z opolskimi uczelniami, z którymi podpisało umowy o współpracy: wiosną 2017r. z Uniwersytetem Opolskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, Wyższą Szkołą Bankową, a we wrześniu 2018 r. podpisane zostało również porozumienie z Wyższą Zawodową Szkołą Medyczną w Opolu. Licealiści już brali udział w warsztatach, spotkaniach i prelekcjach organizowanych przez te opolskie uczelnie. Wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową i Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA byliśmy organizatorami 1 Międzynarodowego Festiwalu Pedagogiki Zabawy „Wszystko gra!”. Już teraz planujemy kolejne przedsięwzięcia, m. in. działalność w Szkolnym Inkubatorze Przedsiębiorczości, jednodniowe staże w opolskich firmach, udział w obozach językowych i wymianach międzynarodowych i wiele innych. Na trwałe w kalendarz wydarzeń edukacyjnych Opola wpisała się konferencja dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów organizowana w naszym liceum w tygodniu wiedzy o mózgu: „Mózg – wielka tajemnica”, której elementem są także warsztaty i konkurs wiedzy o mózgu dla uczniów opolskich szkół. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do rozwijania kompetencji matematycznych uczniów liceum i opolskich szkół podstawowych realizując różnorodne przedsięwzięcia matematyczne, m.in. konkurs „Matematyka – to się liczy!” czy projekt „Już za rok matura”.
Głównym zadaniem nauczycieli „Dziewiątki” jest wyposażenie obecnych i przyszłych licealistów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im jak najlepiej zdać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach. Mając na uwadze wszystkie potrzeby młodego człowieka w szkole tworzone są warunki do rozwoju ich różnorodnych zainteresowań i pasji. Dlatego oprócz kół przedmiotowych uczniowie PLO IX mają możliwość uczestniczenia m.in. w Kole pierwszej pomocy przedmedycznej, Szkolnym Kole Wolontariatu „Pomocna IX”, Klubie Humanitarnym, zajęciach rozwijających kreatywność „Odyseja Umysłu” czy Kole mediacji i negocjacji. Rozwijanie talentów artystycznych umożliwia m. in. udział w warsztatach wokalnych, gra w szkolnym zespole muzycznym czy taniec w grupie "Girls Cheerleaders". W „Dziewiątce” dostrzeżony zostaje każdy młody człowiek i przed każdym staje możliwość indywidualnego rozwoju na miarę jego potrzeb i możliwości.

Chcemy, aby absolwenci PLO IX byli ludźmi ambitnymi, zdolnymi do krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowymi do działań nie tylko dla siebie, ale również dla innych ludzi.
Kierunek działań pracowników „Dziewiątki” określają słowa takie jak: zmiana, trwanie, wybór, wiedza, kreatywność. Natomiast współdziałanie, pomoc, partnerstwo i podmiotowość odnoszą się do sposobów i narzędzi, za pomocą których te nadrzędne cele będą osiągane.