Terminy i zasady rekrutacji do
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu
w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

W związku z prowadzoną elektroniczną rekrutacją kandydatów do liceum każdy kandydat powinien:

 • zarejestrować się poprzez założenie konta na stronie https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat
 • dokonać wyboru trzech szkół
 • dokonać wyboru profili klas, do których chciałby uczęszczać (wg preferencji)
 • wydrukować zgłoszenie (podanie) i podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w szkole pierwszego wyboru – pierwsza szkoła z listy preferencyjnej kandydata.

W roku szkolnym 2018/2019 w PLO nr IX planowane jest utworzenie trzech klas pierwszych:

 

Terminy rekrutacji:

1.

Składanie wniosków o przyjęcie

do PLO nr IX  ( przyjmowane są wyłącznie podania wygenerowane przez system rekrutacji KSEON dostępny na podanej przez Kuratora stronie)

od 28 maja 2018 r.

do  22 czerwca 2018 r.

w godz. od 8:00 do 15:00

w sekretariacie szkoły

(proponujemy pomoc

w logowaniu się)

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum

- kserokopia zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu

(potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

od 22 czerwca 2018 r.

do  26 czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły

11 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 11 lipca 2018 r.

do  13 lipca 20187 r.

do godz. 12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

16 lipca 2018 r. (piątek) godz. 14:00

6.

Postępowanie uzupełniające

od 16 lipca 2018 r.

do 28 sierpnia 2018 r.

do godz.12:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 sierpnia 2018 r.

godz.15:00

 

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.

O przyjęciu do wybranej klasy decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych: jednych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz jednych zajęć wskazanych przez kandydata.
Oprócz ocen z języka polskiego i matematyki, w każdej klasie uwzględnia się jeszcze oceny z dwóch przedmiotów:

 • klasa IA (humanistyczna): historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia
 • klasa IB (biologiczno-chemiczna): j. angielski, biologia lub chemia lub edukacja dla bezpieczeństwa
 • klasa IC (bezpieczeństwa wewnętrznego): j. angielski, geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) 100 punktów - to liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum po 20 punktów za każdą z pięciu części egzaminu;
b) 100 punktów - to liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie;
c) matematyki;
d) przedmiotów przyrodniczych
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
- mnoży się przez 0,2.
Przeliczanie na punkty odbywa się według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych obowiązujących do danego oddziału oraz trzeciego wskazanego przez kandydata wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, ocenom przyznaje się następujące liczby punktów:
a) celujący - 18 punktów;
b) bardzo dobry - 17 punktów;
c) dobry - 14 punktów;
d) dostateczny - 8 punktów;
e) dopuszczający - 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Łącznie maksymalna ilość punktów za oceny może wynieść 72 punkty.
Punkty za szczególne osiągnięcia przyznawane są za:
1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły , na szczeblu:

 • międzynarodowym - 4 pkt;
 • krajowym - 3 pkt;
 • wojewódzkim - 2 pkt;
 • powiatowym - 1 pkt.

4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.

Uwaga: Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała tylko te osiągnięcia ucznia, które będą wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
5) Minimalny próg punktowy - 110 punktów dla każdego oddziału.
Po rozpoczęciu rekrutacji przejście do serwisu naboru będzie możliwe po kliknięciu przycisku "REKRUTACJA" na naszej stronie głównej.