Terminy i zasady rekrutacji do
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu
w roku szkolnym 2019/2020


Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

W związku z prowadzoną elektroniczną rekrutacją kandydatów do liceum każdy kandydat powinien:

 • zarejestrować się poprzez założenie konta na stronie https://opolskie.edu.com.pl/
 • dokonać wyboru trzech szkół
 • dokonać wyboru profili klas, do których chciałby uczęszczać (wg preferencji)
 • wydrukować zgłoszenie (podanie) i podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w szkole pierwszego wyboru – pierwsza szkoła z listy preferencyjnej kandydata.

W roku szkolnym 2019/2020 w PLO nr IX planowane jest utworzenie następujących klas pierwszych:

dla absolwentów gimnazjów:

 • I A - Klasa humanistyczna z elementami edukacji artystycznej
 • I B - Klasa biologiczno – chemiczna
 • I C - Klasa sportowa piłki ręcznej/nożnej z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego

dla absolwentów szkół podstawowych:

 • I A - Klasa humanistyczna
 • I B - Klasa biologiczno - chemiczna
 • I C - Klasa matematyczno-informatyczna
 • I D - Klasa sportowa - piłka ręczna i sporty uzupełniające
 • I E - Klasa sportowa - piłka nożna

TERMINARZ REKRUTACJI
do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum (3- letnie liceum) i szkół podstawowych (4-letnie liceum)

1.

Składanie wniosków o przyjęcie  do PLO nr IX  

(wnioski składa się tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 13 maja 2019 r. do  21 czerwca 2019 r.

w godz. od 8:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły

(proponujemy pomoc w logowaniu)

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych (piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa). Dokładny termin zostanie podany po uzgodnieniu z klubami sportowymi.

od 23 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

3 czerwca 2019 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminów zewnętrznych

·      oryginał lub kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

·      oryginał lub kserokopia zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu

(kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej)

od 21 czerwca 2019 r. do  25 czerwca 2019 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 26 czerwca 2019 r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniu (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

10 lipca 2019 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły

11 lipca 2019 r.   

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 11 lipca 2019 r. do  15 lipca 2019 r.

do godz. 12:00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO IX

16 lipca 2019 r.  

godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające

od 16 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO IX

30 sierpnia 2019 r.   godz. 12:00

(rekrutacja będzie przeprowadzona w sposób elektroniczny poprzez stronę podaną przez Kuratora)
Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie nr 5 ( załącznik nr 1 i nr 2) Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r
http://www.kuratorium.opole.pl/category/rodzice-i-uczniowie

https://opolskie.edu.com.pl/Szczegółowe zasady rekrutacji zostaną podane w najbliższym czasie.